Kvinder, man ikke kan nå!

Der findes adskillige tusind kvinder i Danmark med anden etnisk herkomst end dansk, som ikke er i arbejde. Det er kvinder, der på grund af manglende danskkundskaber ikke har mulighed for at få en plads på arbejdsmarkedet. Det er der for så vidt intet nyt i. Der er nemlig heller intet nyt i, at der ikke rigtigt bliver gjort noget ved det. Forskellige kommuner har sat diverse projekter i gang, som skulle fordre integrationen af nydanske kvinder. Det er ligesom, der ikke rigtig kommer gang i denne del af den rigtig svære integrationsproces. Ganske helhjertet forsøger integrationskonsulenter med hjælp fra velmenende gavmilde kommunalpolitikere at få denne del af vores svageste gruppe nydanskere integreret. Det lykkes ikke rigtig.

Jorden kalder Eva
10. april 2007

Læserbrev Jyllandsposten fra i dag d. 10. april 2007
Af Channe Bjerringgaard (K), Folketingskandidat Frederiksborgvej 150B 2400 København NV

Hver dag ser jeg både små og lidt større piger komme gående på gader og stræder her i København, hvor jeg bor, med tørklæder bundet rundt om hovedet og lange gevandter, så det er umuligt at springe frit omkring.

Er det ene køn mere værd end det andet?
5. april 2007

Svar til Eva Kjer Hansen i Berlingske Tidende 5 april 2007

Tak til social- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen for information om kampagnen, der via sprogskoler oplyser kvinder af anden etnisk baggrund om deres rettigheder. Desværre er den ikke tilstrækkelig.

Bryd tabuet
3. april 2007

Kvinder for Friheds replik i JP d. 3. april 2007
Af Nina H. Bjarnason, læge, dr. med., og læge ph.d., Kvinder for Frihed, Carlsmindeparken 47, Holte

CARSTEN Agger fremsætter 1/4 urigtige påstande om tilhylning som risikofaktor for vitamin D-mangel. Der er – desværre – rigelige data, der viser den risiko, som den tildækkede livsstil udgør i forhold til vitamin D-mangel – endda lige her i Danmark.

I en jysk undersøgelse publiceret i 2000 i Journal of Internal Medicine fandt man svær mangel på vitamin D blandt 85 pct. af de tilhyllede arabiske kvinder, 40 pct. af de ikke-tilhyllede arabiske kvinder, 20 pct. af de tilhyllede, etnisk danske kvinder og 0 pct. af de ikke-tilhyllede danske kvinder. Men der er også publikationer om tilhylningens skadelige effekt i forhold til vitamin D-mangel fra Sverige, Kuwait, Libanon, Marokko, Tunesien og Tyrkiet.

Problematisk for kvinder
Gener fra muskler og led er ikke det eneste, man risikerer ved vitamin D-mangel. Manglen kan tillige fremskynde, udløse og forværre knogleskørhed, hvilket er særligt problematisk for kvinder.

Det kan være svært for mennesker, som ikke er læger, at forstå disse sammenhænge (specielt hvis man som Carsten Agger sætter kikkerten for det blinde øje), og derfor har vi sat os for at informere om dette, således at alle kan forstå det. Man er nødt til at tale om tilhylningen som risikofaktor, når man behandler patienter med vitamin D-mangel, på samme måde som man er nødt til at tale om rygningens skadelige virkning, når man behandler patienter med rygerlunger, lungekræft og hjertekarsygdom.

Carsten Aggers indlæg understreger, at der mangler information og debat om de sundhedsmæssige risici ved den tilhyllede livsstil, som bl.a. grundlægges med tørklædetvang i barnealderen. Mangel på vitamin D er kun ét af problemerne. Også nedsat fysisk aktivitet kan være en konsekvens af den tilhyllede livsstil. Det er dybt tabuiseret at tale om tilhylningens skadelige effekter, og derfor er det bydende nødvendigt, at dette tabu bliver brudt

Frihed for etniske kvinder – svar fra Eva Kjer Hansen
31. marts 2007

Svar fra Eva Kjer Hansen i Berlingske 31. marts 2007 på Kvinder for Friheds indlæg d. 23. marts 2007

At bryde ud af et voldeligt forhold kræver næsten umenneskeligt overskud. Etniske kvinder har det særligt svært, og vi ved, at de kun sjældent anmelder de voldelige overgreb. De er ofte fanget af indgroede kvindeundertrykkende tabuer, og de kender ikke til den hjælp, de kan få.
Kvinder for Frihed efterlyste 23. marts, at jeg tog initiativ til at støtte de udsatte etniske kvinder med oplysning om deres rettigheder. Det er præcis, hvad jeg allerede gør. Jeg har gennemført en kampagne, der forklarer de etniske kvinder om deres rettigheder og handlemuligheder. Kampagnen er trykt på mange forskellige sprog og uddelt på sprogskoler overalt i landet. Jeg oplevede stor interesse fra kvinderne for at høre, hvilken hjælp voldsramte kvinder kan få. Det er et skridt på vejen til at nedbryde de kvindeundertrykkende tabuer.

Eva Kjer Hansen
Socialminister (V)

Forbyd tørklæder til umyndige piger
28. marts 2007

Læserbrev Jyllandsposten 28 marts 2007 af Nina Hannover Bjarnason

ERIK Lorenzen – formand for Danmarks Skolelederforening giver udtryk for, at det skal være muligt for landets skoler at forbyde muslimske piger at bære slør. Han fremhæver kommunikation mellem lærer og elev som en afgørende faktor for forbud.
Imidlertid er der en række sundhedsmæssige skadevirkninger af tildækningen, som danner grundlag for et generelt forbud blandt umyndige piger.Tildækningen fører til mangel på D-vitamin, som kan medføre blivende skader på knogler og tænder. Ligeledes nedsætter tildækning muligheden for fysisk aktivitet, hvilket fører til sygelighed.Langvarig tørklædebrug er også kædet sammen med hårtab. Tildækningen repræsenterer et psykoseksuelt overgreb, idet pigerne under tørklæderne indoktrineres til at tro, at deres kroppe er urene eller farlige.

Tørklæder fører til social isolation, manglende integration og begrænsede erhvervsmuligheder. Tørklæder til umyndige piger er simpelt hen en krænkelse på linje med vold mod børn. Det er bydende nødvendigt med lovgivning på området, og det kan ikke gå hurtigt nok.

Nina Hannover Bjarnason, læge, dr. med., Kvinder for Friheds bestyrelse

En del af Danmark har ingen ligestilling
27. marts 2007

Læserbrev i Politiken 27. marts 2007 Af Karen West

Man kan kun glæde sig over de fire historier om kvindelige mønsterbrydere af anden etnisk herkomst. Disse kvinder er på vej, og som Politikens leder 18.3. påpeger, bør ligestillingsbegrebet og diskussionen herom ikke kun knyttes til bestemte kulturer. Alle verdens kvinder lider fortsat under manglende ligeværd.
I Danmark kan vi heller ikke bryste os af, at vi har reel ligestilling, selv om vi nok vil påstå, at etnisk danske kvinder har stort set frit valg med hensyn til uddannelse og arbejde. Har de penge nok, kan de også vælge at gå hjemme og passe børn, men der er ingen, der tvinger dem. Når vi vender tilbage til kvinder af anden etnisk herkomst, der lider mere end os under manglende ligeværd og ligestilling, er det, fordi det ikke kan bortforklares, at en bestemt kultur bruges som undskyldning for at undertrykke kvinder. Etnisk danske kvinders manglende ligestilling blegner ret meget i denne sammenligning.

Det kan vel heller ikke bortforklares, at religiøs fundamentalisme uanset retning altid har et kvindeundertrykkende islæt, samt at kvinder og børn i visse udviklingslande på grund af fattigdom er lette ofre for overgreb og misrøgt. Lad os blot ridse nogle eksempler op, som vi så kan håbe på, at Politiken, som en objektiv og seriøs avis, vil klandre de mænd og kvinder (kulturer?), der er ansvarlige for denne kvindefjendske adfærd:

Mouna har just født sit femte barn. Den ældste pige er syv, og Mouna ville gerne rejse til Somalia for at besøge sin mor. Men hun ved, at datteren under besøget vil få skåret sin klitoris og sine skamlæber bort – i ligestillingens navn?

Fatima er blevet syv. Hendes mor iklæder hende tørklæde og lang kjole og fortæller hende, at fra nu af skal hun skjule sig for mænds blikke, fordi hendes krop er ‘født’ syndig. Hvis hun nægter, vil hun være til fals for alle mænd, og blive et let offer for voldtægt – i ligestillingens navn?

Forældrene til Ghazala har valgt en ægtemand til hende, hvis hun nægter, vil hendes far blive nødt til at slå hende ihjel, hvis han ikke skal miste sin ære – i ligestillingens navn?

Sofia blev lovet caféarbejde i Danmark og endte som tvangsprostitueret i en kælderlejlighed – i ligestillingens navn?

En imam udtaler, at alle kvinder i Danmark bør gå med tørklæde for at skjule sig for mænds blikke – i ligestillingens navn?

Indlægget er skrevet sammen med Britta Mogensen, Kvinder for Frihed .

Muslimske kvinder uden frit valg
23. marts 2007

Læserbrev Berlingske Tidende 23. marts 2007
Kvinder med muslimsk baggrund anmelder kun yderst sjældent voldtægt. Som årsager angives tabuisering, familiens ære og endelig, at nogle kvinder tror, at voldtægt er mandens ret!
Kvinder for Frihed ser dette som endnu et eksempel på, at det er vanvid at tale om frit valg, når det gælder muslimske kvinders underkastelse for kvindefjendske kulturelle og religiøse dogmer, som fx tilhylning og familiens / mænds »ret« til at bestemme over valg af partner. Mange af disse kvinder er indoktrineret til at mene, at deres behov er mindre værd end mændenes. Med en 1.400 år gammel bog som eneste kilde undertrykkes de fysisk, psykisk og socialt.

Ifølge FNs kvindekonvention artikel 5a har Danmark forpligtet sig til at modarbejde adfærd og opfattelser, der baserer sig på, at det ene køn er mere værd end det andet. Kvinder for Frihed konstaterer, at Danmark ikke lever op til sine forpligtelser. Ligestillingsministeren bør gå ind i sagen og sikre oplysning til muslimske kvinder om deres rettigheder.

Vibeke Manniche, Britta Mogensen og Karen West p.v.a. Kvinder for Frihed Nina Hannover Bjarnason

Imam truer ligeværd
13. marts 2007

Læserbrev Jyllandsposten d. 13/3-2007
Af Britta Mogensen og Nina H. Bjarnason, på vegne af Kvinder for Friheds bestyrelse

P

Afskaf eufemismen arrangeret ægteskab
23. februar 2007

Læserbrev fra Berlingske – 23/2-2007

SF, de Radikale og anklageren fra sagen om likvideringen af Ghazala Khan foreslår at indføre en specifik paragraf i straffeloven, der forbyder tvangsægteskaber. Justitsminister Lene Espersen ser positivt på forslaget. Kvinder for Frihed hilser også dette forslag velkomment, men peger i den forbindelse på, at det er nødvendigt aktivt at afskaffe den pæne omskrivning »arrangeret ægteskab«.