Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Kvinder for Frihed

§ 1. Formål

Kvinder for Frihed er en tværpolitisk forening, der er hjemmehørende i Søllerød Kommune.
Tak til www.bredbaandsguiden.dk for hurtigt internet. Tak til ForsikringsGuiden for at bistå med valg af forsikringer.

Kvinder for Frihed ser det som sin fornemste opgave at arbejde for frihed, ligeværdighed, solidaritet og demokrati i Danmark og Europa.

Kvinder for Frihed vil aktivt arbejde for at sikre, at pigers og kvinders frihedsrettigheder fortsat består. Vi betragter ligeværdighed og ytringsfrihed som de fornemste af samtlige frihedsrettigheder, som selve fundamentet for et levende, moderne demokrati.

Det indebærer, at Kvinder for Frihed aktivt vil modarbejde ethvert forsøg på krav om særrettigheder, som på nogen måde krænker pigers og kvinders frihedsrettigheder, uanset om sådanne krav fremsættes under henvisning til kultur, tradition, politik eller religion.

Kvinder for Frihed vil aktivt modarbejde fundamentalistiske organisationers krav om religiøst betinget uniformering eller adfærd. Det vil sige, at vi på det kraftigste afviser kvindefjendske kræfter, der eksempelvis taler for, at voldtægt er pigens eller kvindens eget ansvar, medmindre de dækker sig til. Ligesom vi vil modarbejde alt der anfægter lighed mellem mænd og kvinder.

Kvinder for Frihed ønsker at videreføre det arbejde, som utallige modige kvinder har gjort før os, for at alle kvinder uanset alder, race og religion kan leve et frit, selvstændigt og ligeværdigt liv i overensstemmelse med deres personlige ønsker og drømme.

§ 2. Medlemskab

Medlemskab opnås efter ansøgning til Foreningens bestyrelse og står åbent for enhver demokratisk sindet kvinde, uanset nationalitet, religion eller afstamning, som tilslutter sig Foreningens vedtægter og vil arbejde for dens formål og betale det fastsatte kontingent.

Bestyrelsen kan afslå at optage ansøgere og kan ekskludere medlemmer, hvis adfærd eller synspunkter udgør en belastning for Foreningen eller dens formål.

Til foreningen allokeres en støttegruppe for mænd.

§ 3. Bestyrelsen

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer skal vælges blandt Foreningens medlemmer.

Bestyrelsen er selvsupplerende frem til førstkommende generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen. Tre medlemmer er på valg ved generalforsamlingen i 2007, og tre medlemmer er på valg i 2008. Begge suppleanter vælges i 2007. Suppleanterne kan møde frem til bestyrelsesmøde, dog uden at have stemmeret.

Forkvinden er på valg hvert 4. år.

Genvalg kan finde sted.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med næstforkvinde, kasserer og sekretær.

§ 4. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen holder møde så ofte, et bestyrelsesmedlem eller foreningens revisor måtte ønske det, dog mindst 4 gange om året.

Mødet indkaldes af forkvinden med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være forkvinde eller næstforkvinde, er til stede.

Endvidere er bestyrelsen beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer er til stede og enige i mødets afholdelse, uanset at mødet ikke er lovligt indvarslet.

Bestyrelsen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er forkvindens, eller ved dennes fravær, næstforkvindens stemme afgørende.

§ 5. Protokol

Der føres protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 6. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Dog er første regnskabsår fra 5. marts til 31.12.2006.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor.

Revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret, vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Foreningens formue, bortset fra en kassebeholdning på et mindre beløb, skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

Adgang til foreningens konto har forkvinde og kasserer.

§ 7. Prokura

Foreningen forpligtes af Bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 8. Generalforsamling

Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed. Den ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden den 1. maj. Indkaldelse incl. revideret regnskab og forslag til budget samt bestyrelsens eventuelle forslag udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Eventuelle forslag fra medlemmer og støttemedlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før genralforsamlingen.

Der indkaldes til generalforsamling pr. mail. Til medlemmer og støttemedlemmer uden mail indkaldes pr. brev.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Forkvindens årsberetning fremlægges til godkendelse.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.

4. Fremlæggelse af budget og godkendelse heraf.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af 2 suppleanter.

7. Valg af statsautoriseret/registreret revisor.

8. Indkomne forslag til vedtægtsændring.

9. Behandling af indkomne forslag.

10. Eventuelt.

Ved afstemning gælder reglen om simpelt stemmeflertal, dog kræves det, at der ved vedtægtsændringer opnås mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Ved personvalg sker afstemningen skriftligt.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved stemmelighed sker der omvalg mellem de personer, der har opnået lige mange stemmer.

§ 9. Hæftelse

Foreningen tilvejebringer sine økonomiske midler gennem medlemskontingenter, men kan herudover søge midler gennem myndigheder, herunder kommuner og amter samt fra institutioner, organisationer og private virksomheder.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den Foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke Foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Foreningens midler må ikke anvendes til enkeltpersoners private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med Foreningens formålsparagraf.

I tilfælde af opløsning af Foreningen, skal Foreningens formue tilfalde velgørende formål i overensstemmelse med Foreningens formålsparagraf.

Således vedtaget på Foreningens ordinære generalforsamling den 26. april 2007.